Ettepanekud ja pretensioonid

Kui Teil on ettepanekuid või muid tähelepanekuid selle kohta, kuidas me saaksime Ambromed Kliiniku tööd veelgi kliendisõbralikumaks muuta, olete oodatud oma arvamust avaldama kirjalikult paberil või e-posti teel.

Probleemide tekkimisel soovitame need esmajärjekorras lahendada läbirääkimiste teel, aga kui see pole võimalik, siis palume probleem esitada kirjalikult paberil või e-posti teel. Kirjaliku kaebuse või pretensiooni palume esitada selges ja arusaadavas sõnastuses ning lisada sellele oma nimi ja kontaktandmed, kaebusele vastame kirjalikult 10 tööpäeva jooksul.

Pakutavate teenuste ja programmide arendamisel kasutame kliiniku rahastajate Eesti Haigekassa, Sotsiaalkindlustusameti ja Töötukassa soovitusi ja nõudmisi, samuti meie koostööpartnerite, klientide ning töötajate ettepanekuid ja soovitusi. Aastakoosolekul arutatakse personaliga saadud tagasisidet ning võimalusel viiakse ellu muudatused.

Hindame väga Teie ettepanekuid ja soovitusi!

Email again:
Teenuste tulemuslikkus 2019

Teenuste tulemuslikkus 2018

Pikem tagasisideküsimustik


Klientide tagasiside 2018

Teenuste tulemuslikkus ja tagasiside 2017

Klientide tagasideküsitluse kokkuvõte 2017

Klientide tagasisideküsitluse kokkuvõte 2016

Klientide tagasisideküsitluse kokkuvõtte 2014-2015


Kaebusi ja ettepanekuid on võimalik esitada suulisel teel kliinikus kohapeal või telefoni teel, kirjalikul teel elektroonselt e-maili kaudu või posti teel. Kaebuste lahendamisse suhtutakse võimalikult objektiivselt. Kaebusega tegeleb vastavalt olukorrale sekretär, juhiabi, spetsialist või juhataja, kuid mitte isik, kelle kohta on kaebus esitatud. Kaebusele reageerimise eest vastutab sekretär. 

Kaebused ning ettepanekud arutatakse läbi esimesel koosolekul või erakorralisel kohtumisel. Vajadusel kaasatakse selleks teised töötajad ning arutatakse, kuidas vältida juhtunud olukorra uuesti esinemist. Ettepanekute puhul arutatakse nende vajalikkust ning vajadusel viiakse läbi vastavad muudatused. Aasta lõpus vaadatakse uuesti üle esitatud kaebused ja ettepanekud ning analüüsitakse tekkinud olukordi, nende lahendusi ning tehtud muudatuste õnnestumist juhatuse poolt. Vajadusel kaasatakse teised töötajad. Kokkuvõte esitatakse aastakoosolekul töötajatele ning neid arvestatakse aastaplaani koostamisel ja parendamisel.