Kliendi õigused

Kliendi kohustused


Klientide andmete töötlemine


Kõiki isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete turvalisuse, kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest. 

Klientide andmeid kogutakse kvaliteetse raviteenuse osutamiseks ning säilitatakse vastavalt seadusele. Eesti Haigekassale väljastatakse igakuiselt andmed vastuvõttude kohta digitaalselt. Rehabilitatsiooniteenuse klientide andmed saadetakse igakuiselt vastavalt Sotsiaalkindlustusametisse või Töötukassasse. Erateenuse alusel registreerinud klientide andmete edastamine toimub kliendi kirjalikul nõusolekul või seaduse alusel. Juhindume kliendile teenuse osutamisel Ravikindlustuse seadusest, Sotsiaalhoolekande seadusest, Tervishoiuteenuse korraldamise seadusest ja Rahvatervise seadusest.  

Kliendil on õigus:

·     Saada teavet isikuandmete töötlemise kohta.

·     Taotleda juurdepääsu klienti puudutavatele isikuandmetele ning nõuda vajadusel ebaõigete andmete parandamist, kustutamist.

·     Esitada kaebus järelvalveasutusele (Andmekaitse Inspektsioon, Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info@aki.ee). 

·     Saada teave isikuandmete esitamata jätmise võimalike tagajärgede kohta.

 

Küsimuste, ettepanekute, kaebuste korral on võimalik pöörduda: 

Ambromed Kliiniku andmekaitsespetsialist

Reta Riitsaar

reta.riitsaar@ambromed.ee

Kliiniku registratuuri number 7451175