Alates 2015.aastast hinnatakse Ambromed Kliinikus teenuse tulemlikkust klientidele individuaalsete tegevuskavade koostamisega.

Individuaalne tegevuskava koosneb elukvaliteedi küsimustikust, seatud eesmärkidest ja ravi kokkuvõttest. Elukvaliteedi küsimustiku täidab klient ravi algul ja lõpus, et hinnata ravi mõju erinevatele eluaspektidele. Eesmärkide püstitamine tagab, et teenust osutatakse kliendi individuaalsetest vajadustest ning soovidest lähtuvalt.
Teenuste tulemuslikkust hinnatakse koos kliendiga kord aastas teenuse lõpetamisel või kui ravisse jäävad pikemad pausid. 
2017.aastal täideti kokku 233 individuaalset tegevuskava. Teenuse osutamine on lõpetatud 105 ja jätkub 80 kliendiga. Teenuse on katkestanud 48 klienti.
Peamiseks teenuse katkestamise põhjuseks oli perearsti saatekirjal ettenähtud kordade lõppemine.  

Eesmärgid ja elukvaliteet 

Teenuse lõpetanud klientide eesmärkidest on täidetud 81% ja 19% on jäänud täitmata. Elukvaliteedi küsimustiku maksimum on 78 punkti. Teenuse alustamisel oli keskmine punktisumma 40 punkti ning teenuse lõpetamisel 54 punkti. Seega on individuaalsete tegevuskavade põhjal elukvaliteet paranenud keskmiselt 14 punkti võrra. Kõige suurem on elukvaliteedi paranemine olnud 17lt 59 punktile. 

Teenuse sobivus

Individuaalsete kavade põhjal hindasid teenust (vastanuid 216) väga hästi sobivaks 85% vastanutest, 8% vastas, et teenus sobis osaliselt ja 7% vastanutest ei osanud öelda. 

Klientide kommentaarid teenuse sobivuse kohta: 

„Mulle meeldis, et sain lisaks südamelt ära rääkimisele ka reaalsed oskused ja teadmised, kuidas edaspidi oma mõtlemisega ja endaga tööd teha."
„Tundsin end hästi, keskkond oli usalduslik.“
„Olen alati õigeaegselt abi saanud.“
„Ei oleks oodanud nii head tuge.“
„Olen leidnud õiged spetsialistid - usalduslik suhe; olen kindel koostöö tõhususes."
„Iga kord lahkun positiivsena.“

Raskused seoses teenuse sobivusega: 

„Perearsti saatekirjal on kordi liiga vähe ning tasuline teenus on minu jaoks kallis."
„Vestlused võiks rohkem püsida teemas ja konkreetsetele probleemidele lahenduste leidmisel. Tihti läheb jututeema liiga hajevile. “
„Teenust, mida ootasin ei ole olemas."
„KKT ei olnud päris õige teraapiasuund minu jaoks.“ 

Lisaväärtusena on kliendid välja toonud:

„Olen saanud palju uusi teadmisi."
„Sain kogemuse, et rääkimisest, jagamisest on abi."
„Peas on tekkinud tasakaal.“
„Oskan ka tulevikus negatiivseid mõttemustreid ära tunda ja muuta.“
„Sain kinnitust, et ma ei ole imelik, et sobin siiski siia ühiskonda.“
„Sain enesekindluse, et olen kõigeks suuteline!"
„On kujunenud teadmised/oskused selgitada ja analüüsida rohkem enda käitumist ning selle tõttu on paranenud üldine elukvaliteet."
„Sain infot lapse rehabilitatsiooniteenuste kohta."

Teenuse tulemuslikkusest ja tagasisidest on pikemalt võimalik lugeda siit.